บริษัทเรามีวิศวกรด้านไฟฟ้ากำลังที่มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.ทั้งระดับสามัญและภาคี) เป็นผู้บริหารและวิศวกรควบคุมการออกแบบและติดตั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐาน
 
เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร เครื่องกล โยธา นักการเงินและนักการตลาด ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมใบประกอบวิชาชีพและใบอนุญาตผู้ตรวจรับรองด้านพลังงาน ที่มีประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy)

วัตถุประสงค์หลักของบริษัท
• ให้บริการออกแบบและรับติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบIOT
• เป็นผู้ให้บริการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมสินเชื่อทางการเงินแบบครบวงจร
• มีบุคลากรพร้อมให้บริการด้านการตรวจรับรองพลังงานแก่โรงงาน และอาคารต่างๆ
 
 

 

ใบทะเบียนพาณิชย์

บริษัทเรามีวิศวกรด้านไฟฟ้ากำลังที่มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.ทั้งระดับสามัญและภาคี) เป็นผู้บริหารและวิศวกรควบคุมการออกแบบและติดตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐาน


ตัวอย่างการติดตั้ง


ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/thaisolarway